תנאי שימוש באתר


כללי:

 

ברוכים הבאים לאתר "הקשב", האתר שמקשיב לכם החיילים (להלן:האתר).

לפני השימוש באתר יש לעיין גם ב"הבהרה משפטית" לעניין תנאי שימוש אלה (תנאי שימוש- לרבות אופן השימוש באתר). למונחים המצוינים כאן, משמעות כמפורט ב"הבהרה משפטית". תנאי השימוש,חלק בלתי נפרד מהאמור ב"הבהרה משפטית".

מטעמי נוחות לשונית, כל מקום אשר בו נעשית פנייה אל חיילים בכתובים באתר בלשון זכר, יראו לשון נקבה כלשון זכר ואף במשתמע , לרבות תחת הכותרת "תנאי שימוש" ו"רשימת טיפים". "פונה" - יקרא כל משתמש ויש בידו מידע אשר הופנה  לטיפול האתר.

"טיפול" - לרבות מתן מידע כללי לפונה ולגולשים בתחום השירות הצבאי או הנוגע לשירות, הפנייה לפקודות,חוקים ונהלים בקשר לשירות ו/או הבהרת המצב המשפטי ובמקרים בהם קיים חשש לחיי אדם או שיש במקרה עניין המחייב זאת, הפניית המידע לבדיקת הרשויות המוסמכות  ו/או לשם נקיטת כל הליך חוקי וסיוע אחר לבירור ובדיקת המידע.

 

למען הסר ספק, רואים כל משתמש באתר כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש המפורטים כל אימת שעשה שימוש מכל סוג שהוא בכתובת האתר ובתכניו והכל מבלי לגרוע מן האמור ב"הבהרה משפטית" ובכפוף לאמור שם. נעשה שימוש באתר ובתכניו בניגוד לתנאי השימוש, או בניגוד לחוק, נושא  המשתמש באחריות משפטית לכל נזק ועוולה שנגרמו בשל כך לאתר, לצוות האתר  ו/או כלפי צד שלישי.

 

הקמת האתר, תחזוקתו, פעילות ועבודת צוות האתר נעשית בהתנדבות, ללא שכר ושלא למטרות רווח מכל סוג שהוא, בהיות המטרה נעלה ומתוך דאגה כנה לחיילים. מבלי לגרוע מן האמור, רשאית המערכת לשקול לאפשר פרסום באתר אשר יש בו כדי לממן הוצאותיה, תחזוקתו השוטפת ולקדם מטרותיו ולשם הגשמת מטרות  אלו בלבד.

 

מודע ומוצהר כי אין האתר עוסק בעבודה עיתונאית כלשהי והפרסום באתר אינו ממטרותיו המוצהרות של האתר ונועד הוא עבור העברת מידע למען ולשימוש החיילים.

 

אם מתפרסמות פרסומות לשירותים או מוצרים ע"י צד שלישי באתר, יובהר כי כל תכני הפרסומת הינם על אחריות המפרסם והאתר רק משמש להעברת מידע שבפרסום, אך אינו נושא באחריות מכל סוג לתכנים שהובאו ע"י צד שלישי. כל פנייה של משתמש באתר אל גורם מפרסם או נותן שירות נעשית על דעתו של הפונה ואין האתר, מנהלו,מפעילו או מי מצוות האתר צד בדבר ואינו נושא בכל אחריות על פי כל דין לכל התקשרות שבין פונה לצד מפרסם נותן שירות והאתר פטור מכל אחריות בכל הנוגע לאלה ובכל טענה של משתמש באתר אל צוות האתר הנוגעת לצד שלישי כאמור.

 

למען הסר ספק, רואים משתמש באתר שהוא בשירות פעיל בצה"ל אם פנה למערכת האתר כחייל שהגיש תלונה ולמטרות שאינן אסורות לפי כל דין ובנושאים ובתנאים כאמור בתנאי השימוש וכל עוד, נעשתה פנייתו בסייגים אלה - כדין מי שפונה לנקח"ל או קפ"צ.

 

מטרות האתר:

 

האתר הוקם למטרת יישום ושמירת זכויותיהם של חיילי וחיילות צה"ל בשירות פעיל - בשירות חובה/סדיר, קבע ומילואים (ראה "על האתר"), תנאי שירותם  ומעקב אחר חריגות מכללים אלה.

במערכת גדולה ומורכבת כצה"ל יכולים להיווצר מצבים בהם תיפגענה זכויות של המשרתים בצבא, אם בלהט העשייה הצבאית ובתום לב ואם בשל חוסר מודעות או שררה של יחידים בה, אף כדרך של שיגרה הנובעת מעצם האופי ההיררכי הצבאי ויחסי מרות בין הפקודים לבין אלה  שמפקדים עליהם והשוני שבין בני אדם בכלל. ואולם, במקרים אחדים  בעבר הביא מצב זה להולדתן של תופעות בהן הועמדו חיילים במצב של סיכון חייהם ובריאותם שלא לצורך ואף שלא כדין וכן ל"יד קלה" על הדק הענישה של חיילים שלא על פי מדיניות צה"ל או מתוך שררה ולשימוש חריג בסמכויות שבידי מפקדים על דעתם ולעיתים בניגוד לסמכויות הנתונות להם בחוק. כאן ראינו לתרום תרומתנו הצנועה למענך החייל ולמען חוסנו של צה"ל. אם נצליח באלה למנוע עוול, לשמר כללי הצדק או למנוע אסון, בזה באנו על שכרנו.

 

לכן, הציבה מערכת האתר כמטרה ואתגר בפניה, לשמש כגורם מסייע ובמידת הצורך מתריע בפני רשויות הצבא ורשויות מוסמכות אחרות, על מנת לסייע במניעת תופעות ומקרים בהם תהיה פגיעה מכל סוג שהוא בזכויות המשרתים בצה"ל כשהדגש על תופעות שיש בהן סיכון לחיי החיילים ובריאותם. המערכת תשקול לשמש כפה לאותם חיילים אשר יש בידם מידע, או היו עדים לתופעות חריגות אשר נוגדות את לשון הדין והפקודות וחוששים או אין בידם מכל סיבה שהיא להביא מידע זה לידיעת הגורמים המוסמכים בצבא – מידע בסוגיות אשר להן מטבע הדברים, נגיעה לכלל החיילים והמערכת תעקוב אחר תגובת ומעשי הרשות לעניין מידע זה.

 

שיתוף פעולה מצידך החייל/ת והבאת מידע על כל תופעה חריגה לידיעת מערכת האתר, היא ערובה ליכולת שלנו לחוות דעה  לטובת אלה מבינכם שנהגו בהם שלא בהתאם לחוק ובעיקר במקרים בהם היה סיכון לשלומו של חייל ולהמליץ על העברת הנושא לטיפול  שלטונות צה"ל או גורם אחר ו/או להפנות לאנשי מקצוע לטיפול בסוגיה העולה מן המידע. כמו כן, פנייתכם תאפשר לנקוט עמדה או צעדים שיש בהם כדי לשרש תופעות חריגות ופסולות אלו מן הצבא . בכך אנו מקווים גם לסייע למערכת הצבאית להיות מודעת למתרחש ולתרום גם לשיפור המוטיבציה לשירות.

 

יודגש כאן, כי לא תתקבל ע"י מערכת האתר ולא תטופל פנייה בנושא או מידע שהועבר כשמטרת הפונה המוצהרת לגרום לפגיעה בזדון ושלא כדין בסמכויותיהם החוקיות של המפקדים בצה"ל או לפגוע בפעילות התקינה ובמטרותיו החוקיות של הצבא או שאינו אמת ו/או מתוך רצון לפגיעה בשמם הטוב של אחרים ושלא למטרות השימוש באתר. שימוש משתמש באמצעות אתר זה למטרות אלה, נוגד את תנאי השימוש ומנוגד לחוק.

 

 

ואלה תנאי ואופן השימוש באתר:

 

באילו נושאים ניתן לפנות אלינו:

 

ניתן לפנות למערכת האתר בנושאים שיש בהם עניין ציבורי, כלומר בנושאים הנוגעים לכלל המשרתים בצבא או מידע על מעשים שיש בהם עבירה על החוק או פגיעה בחירויות הפרט וזכויות המשרתים וכל תלונה שיש בה פגיעה או גרימת עוול לחייל הנובע מהשירות ועקב השירות . למען הסר ספק יודגש כי האתר אינו צה"לי ואין לו כל קשר לצה"ל או לרשות מרשויות המדינה.

 

קשת הנושאים לדוגמא: כל מידע ותלונה על  מניעת טיפול רפואי, התעלמות מהוראות רופא ומתן הוראה לחייל לנהוג בניגוד להחלטה רפואית , העמדה לדין משמעתי על מעשה שאינו מהווה עבירה, הטלת עונש בניגוד לחוק בדין משמעתי, שימוש שלא כדין בהליכי הדין המשמעתי, חריגה מסמכות של קציני השיפוט בדין המשמעתי, ענישה מחמירה , מניעת ביקור לחבוש בניגוד לפקודות, מניעת ביקור למי שמצוי בריתוק, מעשה שיש בו לסכן שלומו של חייל, מניעת שעות מנוחה בניגוד לפקודות, הוראה שניתנה ומנוגדת לפקודות הצבא, סטייה מחובת הזהירות למנוע פגיעה בחייל בעת אימון, ניצול המרות להטיל על חייל ענישה שלא בהתאם לחוק, טרטור חיילים שאין ניתן לראותו כ"תרגול נוסף", השפלה, זלזול, הטלת מורא, הוראות שיש בהן אי סבירות קיצונית, פגיעה או שלילה של חירות , פגיעה בכללי הצדק הטבעי וסטייה ממטרות ונוסח סעיף 9 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מעשים שהם בבחינת עבירה פלילית או עבירה על פקודות הצבא ועוד... (זו אינה רשימת נושאים סגורה) - אך לא מידע שעל פי אופיו הוא מידע אסור שיש בו כדי לחשוף סוד צבאי.

 

איך  יוצרים קשר:

 

הפנייה אלינו תיעשה באמצעות דואר אלקטרוני על-ידי לחיצה על האייקון המתאים באתר .

כדי לאפשר  העברת מידע גם למי שאינו מצוי ליד מחשב (או אם אתם באימון בשטח) אנו מאפשרים משלוח הודעות כתובות (sms) באמצעות הטלפון הסלולרי שלכם ומומלץ לעשות שימוש בדרך זו להעברת מידע רק במקרים דחופים או כאשר דחיית מסירת המידע יכולה לסכן שלומו של חייל או לגרום לנזק בלתי הפיך אם לגופו ואם לחירותו של חייל ולדעתכם דרושה התערבות גורם מוסמך לשם מניעת נזק מהסוג הנ"ל.

המספר הסלולרי שלנו (לקבלת הודעות כתובות בלבד) הינו054-4706160  ופועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. רצוי לרשום המספר ולשומרו ברשותך.

 

מי יכול לפנות אלינו:

 

מטבע הדברים כל חייל וחיילת המשרתים בצה"ל בשירות סדיר/חובה,קבע ומילואים.

בני משפחה של חיילים, חברים וכל אדם שיש ברשותו מידע על פגיעה בחייל או העמדתו בסיכון בניגוד לכל דין ואנו נהיה קשובים לכל פנייה בנושאים הנ"ל.

 

האם פנייה אלינו מבטלת פנייה לגורם אחר ?

 

לא. אין בפנייה אלינו כדי לשלול הגשת תלונתך לכל גורם אחר בנוסף, כגון נציב קבילות חיילים, מצ"ח או כל רשות שהיא אשר אליה בחרת להעביר תלונתך. יובהר: המייחד אותנו משאר הגורמים העוסקים בטיפול בתלונות חיילים היא העובדה שאנו לא אנשי מדים או חלק מרשויות צה"ל (נציב תלונות חיילים סמכותו בחוק, אך עובדיו קציני צבא) ואין לנו כל מחויבות לחוקי הצבא או כפיפות למפקדיו בלהיות קשובים לפנייתך ולהחליט כיצד לסייע לך . אם תבחר לפנות אלינו, לא רק שנהיה קשובים לעובדות, אלא נעקוב אחר טיב טיפול הרשויות  בתלונתך ובתלונות חבריך, על מנת לעמוד על האופן בו מתייחסת כלל המערכת הצבאית על רובדיה למקרים של פגיעה בזכויות חיילים.

 

במה אין אנו מטפלים:

 

אין אנו נותנים ייצוג משפטי בערכאות שיפוטיות או יעוץ משפטי אך נמליץ במידת הצורך על פנייה לערכאות ובמקרה זה, על הפונה להתייעץ עם עורך דין באופן פרטי לעניין ההליך.

אין אנו עוסקים בשאלות ותשובות שיש בהן יעוץ משפטי פרטני לפרט, אך נשיב מהו המצב המשפטי בכל עניין ציבורי הנוגע לכלל ונחווה דעה משפטית על כל מקרה שיובא לידיעתנו ויש לו נגיעה לשירות הצבאי או לפן חוקתי וזכויות הפרט בישראל.

אין אנו ממליצים על עורכי דין, אך נפנה לאתר לשכת עורכי הדין לרשימת עורכי הדין ותחומי עיסוקם.

אין אנו מטפלים בסוגיות צבאיות או במה שאינו נוגע לכיבוד זכויות החיילים, בריאותם ושלומם אך נעקוב אחר הקורה בצה"ל כדי לוודא שנשמרות הוראות הדין ומטופלות תופעות שיש בהן לפגוע בזכויות חוקתיות של חיילים אשר נקבעו בדין, בחקיקה או פסיקת בית המשפט העליון.

הערה: אין באמור לעיל להתנות על כל סמכות שיוחדה לעו"ד בפניו יביא פונה את ענינו או להתנות על זכותו של חייל ליזום נקיטת צעדים משפטיים בעניין בו נפגע הוא או זכויותיו.

 

מה ניתן להעביר אלינו לטיפול:

 

כל נושא שצוין בתנאי שימוש אלה וכל נושא זהה אחר שאינו נכלל ברשימה זו.

 

הצהרת שמירה על פרטיות:

 

מערכת האתר לא תפרסם  באתר פרטי המתלונן או מי שפרטיו עומדים בבסיס התלונה/מידע או פרטי זיהוי אישיים שיש בהם כדי לזהותו (להוציא האירוע עצמו).

הפרטים האישיים של הפונה, נשמרים בידי מערכת האתר ולא ימסרו לכל אדם או רשות, לשם עשיית שימוש כלשהו בפרטים זולת כמפורט ב"הבהרה משפטית".

סייג: למעט לשם בירור או חקירת התלונה ע"י הרשות אליה תועבר הפנייה לתגובה וטיפול אם מתבקש הדבר על פי אופי התלונה ולפיכך יראה הפונה כמי שויתר על סודיות למטרת העברת תלונתו כאמור ולמטרה זו בלבד וזאת על מנת לאפשר טיפול מהיר, יעיל וראוי בתלונה.

 

פרסום באתר:

 

באתר יפורסמו פרטים על מקרים בטיפול שהועברו על-ידי פונים למערכת, מידע הנוגע לשירות, מידע משפטי לסוגיו, מידע מהתקשורת, "טיפים" לחיילים בעניין זכויות , סקרים בנושאי שירות צבאי, כתבות בתחום זכויות הפרט וזכויות חיילים, תגובות של המשתמשים, של רשויות צה"ל ואחרות וכן מידע שימושי אחר לחייל בתחומים אלה, אך לא פרטים מזהים אישיים הפוגעים בפרטיות הפונה או בניגוד למטרות האתר או לחוק.

למען הסר ספק, תכני הפרסום באתר הינם על פי שיקול הדעת הבלעדי של מערכת "הקשב" ובכפוף לשמירה על הפרטיות.

 

הפנייה אלינו:

 

נעשתה פנייה אלנו ובה מידע המובא לידיעתנו,  רצוי שתכלול היא הפרטים הבאים על מנת שנוכל להתייחס ולהיוודע לעובדות שבתוכן המידע ו/או במידת הצורך להעביר המידע לטיפול הרשות המוסמכת:

 

 1. שם, שם משפחה, מספר אישי של הפונה , כתובת פרטית, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי השירות (אך לא פרטים מזהים על מיקומו של הבסיס וכל פרט שיש בו משום עבירה על הוראות ביטחון שדה).

 

 1. עובדות המקרה ובאופן מלא המשמשות בסיס לפנייה כשהן ערוכות לפי סדר כרונולוגי וכשהן מדויקות ככל שניתן ונכונות. יש לרשום נסיבותיו העובדתיות של המקרה ו/או האירוע ללא פרשנות. לציין תאריכים ובכללי מקום האירוע (בבסיס, בשטח וכד').

   

 1. אם יש בידי הפונה ראיות שיש בהן לתרום לבדיקת האירוע (תמונות, מסמכים,עדים וכד') יש לצרפם במידת האפשר (למשל בסריקת מסמך  באמצעות סורק) ובכל מקרה יש לציין דבר קיומם בגוף הפנייה.

 

 1. יש לרשום הפרטים בכתב מודפס וקריא. היקף הפרטים בפנייה לא יעלה על שני עמודים על פי מידות עמוד במעבד תמלילים כדוגמת "וורד" או "קיוטקסט". בכל מקרה אין להאריך בפרטים שוליים ויש להתמקד בעובדות עצמן - בעיקר.

 

 1. יש לציין פרטי טלפון או סלולרי של הפונה לשם פנייה במידה ותתבקשנה הבהרות.

 

הערה:  יובהר כי היה והפנייה מחייבת לדעתנו העברתה לידיעת/טיפול הרשות המוסמכת, יתכן וידרש הפונה גם ע"י הרשות ל"כתב ויתור על סודיות" כתנאי שזו תטפל בפנייתו.

 

כיצד יטופל המידע שמסרת:

 

 1. עם קבלת הפניה ובה המידע/תלונה, תעיין בה המערכת ותבדוק אם עומדת היא בתנאי השימוש. היה והנושא אינו אחד הנושאים כמפורט מעלה או בתחומים אלה, או היה בידי מערכת האתר יסוד להניח כי אין היא עומדת בתנאי השימוש, או שלא צוינו בה פרטים כמפורט בכותרת "הפנייה אלינו", תידחה הפנייה והודעה תשלח במייל לשולח.

 

 1. היתה הפנייה כשרה לטיפול כאמור בהגדרה, תחליט המערכת מהו סוג הטיפול אשר ראוי לה , על פי האמור ב"תנאי השימוש" ובכפוף ל"הבהרה המשפטית". .  בקבלת החלטה לעניין סוג הטיפול, תשקול מערכת "הקשב" את אופי המידע, העניין הציבורי שבו והדין הקיים ורשאית המערכת לשקול באופן בלעדי כל שיקול אחר שיש בו לסייע בטיפול בפנייה.

 

 1. במקרים שאופי הפגיעה בחייל הפונה מגלה סוגיות משפטיות או עניין ציבורי מיוחד או שיש בה כדי לפגוע בכלל החיילים, רשאית מערכת "הקשב" אף ליזום על פי שיקול דעתה הבלעדי פנייה לגורם אחר ולשתף הפונה בהחלטה זו , אך אין באלה משום יעוץ משפטי או ייצוג ענינו של הפונה בערכאות ע"י צוות האתר.  על פי העניין הציבורי הטמון בסוגיה המתגלה מתוך המידע שהובא לפני מערכת האתר, תשקול המערכת להביא בפני הפונה המידע  הרלוונטי בסוגיה שבבסיס הפנייה.

 

 1. מערכת "הקשב" תפנה במקרים חריגים לשלטונות צה"ל לקבלת תגובה ותאפשר טיפול צה"ל במידע אם התבקש הדבר. אולם יובהר כי אין המערכת פונה בשמו של חייל לצה"ל או כמייצגת הפונה - אלא לשם הבאת מידע המתקבל במערכת לידיעת ולטיפול הצבא, אך אין באמור משום התחייבות המערכת לפעול כך בכל מידע שהובא לידיעתה. המערכת תפרסם על פי שיקול דעתה את תגובת הרשויות אליהם הפנתה המידע לטיפול ותודיע לפונה באמצעות דוא"ל את התגובה ו/או תוצאות הטיפול בטרם תחליט אם לפרסם. בכל מקרה, לא יפורסמו פרטים שיש בהם לפגוע בפרטיות הפונה.

 

 1. במקרים דחופים, המחייבים מעבר לטיפול ולשם מניעת אסון, נזק בלתי הפיך, פגיעה בחירות החייל שלא כדין או סיכון בריאותו, תהיה רשאית מערכת האתר לפנות אל הגורמים המוסמכים ו/או לרשות המוסמכת להבאת מידע על כך לשם מניעת הנזק אף שלא בדרך שצוינה ורשאית היא לסטות מן האמור, ככל שהדבר נדרש לשם יישום מטרות האתר.

 

 1. בכל סוגיה אשר יש לפי הדין הקיים בצה"ל לרבות הפקודות, הוראות המינהל והמדיניות  כדי לפגוע בזכויות  חיילים או לסתור דין אחר , רשאית מערכת האתר להעביר המידע וללא פרטי החייל אלא אם ניתנה רשות הפונה לכך, לגורם אחר המבקש ליזום דיון ציבורי או המבקש לנקוט בכל הליך חוקי להביא לבחינת הסוגיה ולביטול מקור הפגיעה באותן זכויות.

 

 1. מערכת האתר רשאית לאפשר על פי שיקול דעתה הבלעדי ולעניין תכנים מסוימים המופיעים באתר מתן רשות לרישום תגובות המשתמשים לתכנים אלה בדרך ובאופן שיפורסם באתר באמצעות אייקון בסופה של רשומת תוכן ובשיטת "און-ליין".

 

 

מונחים:

 

"רשות", "רשות מוסמכת" - כל רשות מרשויות המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, הכנסת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת, רשויות חקירה ועוד.

 

"גורם אחר" – אדם או עמותה או ארגון אשר כדין עוסקים או מעוניינים בקידום זכויות החיילים ושמירת שלום חיילי צה"ל.

 

"שלטונות צה"ל" - ראש המטה הכללי, דובר צה"ל, סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל, קצין רפואה ראשי, פרקליט צבאי ראשי ועוזריו, מי שבידו סמכות מעין שיפוטית ו/או סמכות לנהל הליך של בדיקה (למעט מפקדים), מצ"ח ועוד.

 

אחריות:

 

אין צוות האתר אחראי על טעות דפוס או טעות שבעובדה לרבות בשל מעשיו של משתמש עקב הפרת תנאי מתנאי השימוש.

המידע והתכנים שבאתר אינם תחליף ליעוץ מקצועי פרטני או ייצוג משפטי . אין באמור משום יעוץ משפטי או רפואי לפרט , כפי שהוא ניתן בידי אנשי מקצוע ביחסים שבין הפרט לאיש המקצוע. כראוי לתכנים בתחום הרפואה והמשפט אשר לעולם יהיו תלויים בנסיבותיו של כל מקרה ולגבי כל פרט, יש להתייחס לאמור בזהירות הנדרשת ומומלץ לכל המשתמשים באתר זה ככלל, שלא להתבסס על שום אתר אינטרנט בפעולתם בתחומים שברפואה או משפט ללא התייעצות אישית עם רופאים או עורכי דין בעניינם האישי.

אין בחיווי דעת  בסוגיות שבאתר משום יעוץ משפטי ולא יהיה באלה או בתשובות לפונים משום יעוץ משפטי ולמען הסר ספק יאמר כי אין מתקיימים בין המערכת וצוות האתר לבין הפונים לאתר יחסי עו"ד - לקוח .

לפני עשיית כל פעולה, מומלץ לפנות ללשון הדין המלא כפי שפורסם ברשומות.

לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא לרבות לצד שלישי כלפי מערכת "הקשב" או כלפי הכותבים. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים וכל שימוש בניגוד לתנאי השימוש לא תיחשב משום הפרת כל דין או נורמה משפטית מצד מערכת וצוות אתר "הקשב".

 

הגנת התכנים באתר:

 

מערכת האתר דואגת לגיבוי כל התכנים שבאתר באמצעים שונים ובכלל זה ניתן גיבוי על שרתי משנה.

ואולם, יש להיזהר ברשת האינטרנט ובעיקר בתכנים של תגובות משתמשים שמא לא יפורסם פרט שיש בו משום גילוי סוד צבאי או פרט אסור לפרסום.

 

מערכת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לעשות כל שינוי במבנה האתר, תכניו, צורתו,שינוי גרפי וכיוב'. מודע ומוצהר כי מטרות האתר הן כפי שפורטו ב"תנאי השימוש" וכמפורט ב"על האתר". למען הסר ספק, כל הזכויות שמורות ל"הקשב".

האמור ב"תנאי השימוש" אלה בא להשלים ה"הבהרה המשפטית", אך לא לגרוע.

 

תשובות לפונים לאתר תימסרנה באמצעות דוא"ל בלבד.