הבהרה משפטית


ברוכים הבאים לאתר "הקשב" (להלן:האתר). נא תשומת ליבך לתנאי השימוש. השימוש באתר, מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים. נא קרא/י התנאים בעיון רב.

 

הסכם שימוש זה נכתב בלשון זכר אך למען הסר ספק הוא מיועד לנשים וגברים כאחת. יראו "משתמש באתר" כל מי שעושה שימוש באתר או תכניו, לרבות צפייה .

 

להלן הבהרה משפטית:

 1. השימוש באתר הינו חופשי וללא כל תשלום. קיומו של האתר והשימוש בו מיועדים למטרת  שמירת זכויותיהם של חיילי וחיילות צה"ל בשירות פעיל ולשם פיקוח על יישום חוקי המדינה וכל דין על המשרתים בצה"ל. (ראה "תנאי שימוש באתר") .למען הסר ספק, אין אתר זה אתר צה"לי ולפיכך, לא יחול בדרך כלשהי הדין - לרבות פקודות, הוראות, נוהלים, מדיניות, פסיקה צבאית - החלים על המשרתים בצה"ל בשירות פעיל על  תכנים באתר, לרבות המערכת , יועצים ונותני שירות.

 

 1. אתר זה הוא אתר פרטי המנוהל ע"י אנשים פרטיים. אין למשטרה,לצבא או למי מרשויות המדינה אחריות לתכנים שבאתר או לדבר מן האמור בו.

 

 1. התכנים המופיעים בכתובים באתר זה אינם מהווים יעוץ או תחליף ליעוץ ו/או תחליף לייצוג או טיפול משפטי מקצועי כדרך שניתן ע"י עו"ד ללקוחו. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מסמכויות הנתונות בדין לבעלי רשיון בעריכת דין,  התכנים באתר, הפעילות למען החיילים ומטרות פעילות אתר זה אינם מהווים יסוד מיסודות סעיפים 20 או 21 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א - 1961 ואין לראות הפעילות באתר בהקשר לאמור בסעיפים הנ"ל.

 

 1. התכנים באתר באים להעביר מידע. כמו כן, האתר משמש כ"במה" לדיון ציבורי מצד הגולשים למען חיילי צה"ל ובכלל זה באמצעות פורום להחלפת מידע, תגובות וכיו"ב. פסקי הדין, החיקוקים השונים וכל פרסום אחר, אינם מהווים תחליף לעיון בנוסח הרשמי שבפרסומים הרשמיים. השימוש במידע , הבעות עמדה או עצות המובאים ומוצגים באתר או הסתמכות עליהם נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו.

 

 1. המערכת רשאית לאפשר לפרסם באתר מוצרים או שירותים או מידע אחר ע"י צד שלישי שהינו "פרסומת" כפי שנהוג ברשת האינטרנט. במקרה זה משמש האתר רק "פלטפורמה" להבאת הפירסומים ו/או הפרסומת. מובהר כי אין אתר "הקשב" נושא בכל אחריות לתכנים שבפרסומת כאמור ולתוכן שהוכן ע"י צד שלישי ואין מי ממפעילי או צוות האתר נושאים באחריות מסוג כלשהו לכל טענה לרבות בדבר אי עמידת צד שלישי בכל התחייבות ו/או בנאמר ב"פרסומת" או בכל טענה הנוגעת לטיב השירותים, טיב המוצר וכיוצא באלה אשר נובעים מיחסים שבין נותן שירות למקבל השירות.

 

 1. מנהל האתר ו/או צוות האתר (להלן:המערכת) לא ישאו בכל אחריות ישירה או עקיפה לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בכל מידע אחר שבו וזאת בצורה המקסימלית המותרת בחוק כלפי כל אדם וכולי עלמא. המאמרים והתכנים משקפים ומבטאים דעות הכותבים והמערכת לא תישא באחריות בגין עשיית כל שימוש באמור בהם.

 

 1. המערכת לא תישא באחריות לקישורים לאתרים אחרים ולתוכן המוצג בהם, לרבות סוג וטיב השירות הניתן בהם. מודע כי הפנייה באמצעות קישורים ו/או מספרי טלפון חיוניים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת נעשים לשם נוחות המשתמש ולא יתפרשו כהבעת תמיכה,מתן חסות אם במפורש ואם במשתמע ע"י המערכת לגבי אתרים אלה.

 

 1. המערכת מתחייבת להביא בפני המשתמשים באתר את המצב המשפטי הידוע וכן את דעתה  למיטב ידיעתה והבנתה את העובדות והמצב המשפטי, אך כאמור אין בכך משום יעוץ משפטי או כדי להתנות על האמור בסעיף 3 לעיל.

 

 1. המערכת רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפרסם מקרים ו/או סוגיות המובאים לידיעתה ע"י הפונים לאתר ולעשות במקרה הצורך להפניית הסוגיה לידיעת כל גורם ממלכתי ו/או צהל"י לטיפול באותם מקרים ו/או סוגיות ורשאית היא להפנות הפונה לכל גורם אחר לשם טיפול בתלונתו.

 

 1. המערכת לא תישא בכל אחריות לתוכנן של תגובות שתפורסמנה בעניין טיפול הגורמים הרלוונטיים אליהם יופנו המקרים לטיפול ומענה וכן לא תישא בכל אחריות לסירובה לפרסם תגובות כאמור בצורה ואופן מסויים . סירב גורם כאמור ליתן תגובתו, רשאית המערכת לפרסם עובדה זו ודעתה ככל שתמצא לנכון ו/או לנקוט בכל צעד חוקי וציבורי לידע ציבור המשרתים בצה"ל על כך.

 

 

 1. אין המערכת נושאת באחריות מכל סוג שהוא לנזק שיגרם לצד שלישי או לכל גוף או רשות או אדם מעשיית שימוש במידע אשר סבורה היא כי מבוסס על עובדות נכונות - היה ויתברר  כי הוא אינו נכון, שלם או אינו מדויק ובעת קבלתו מצד ג' לידיה ועשיית שימוש במידע סברה כי נכון ואמת האמור בו.

 

לעניין מידע: כל סיפור עובדות, מקרה, פרט, נתון מידע וכד' אשר הובאו לידיעתה למטרה לשמה יועד האתר ע"י כל אדם לרבות המשתמשים באתר .

   

 1. המערכת לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא לאופן שימוש המשתמשים באתר, לרבות אי קיום תנאי מתנאי השימוש באתר כפי שפורטו ע"י המערכת ב"תנאי השימוש באתר" (להלן: תנאי שימוש). לפיכך, יראו המשתמש באתר למען הסר ספק, כמי שהסכים לתנאי השימוש.

 

 1. המערכת לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בגין כל טעות או פגם בתכנים או בחומר אחר המתפרסם הנובעים מטעות דפוס, טעות בעובדה, מידע שהועבר ע"י צד ג' וכיוב' מקרים, אלא אם יוכח כי הטעות או הפגם יסודם בזדון או מתוך כוונת תחילה .

 

 1. למען הסר ספק, סעיף 9 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לא יחול על המידע אשר יועבר לידי צוות האתר על-ידי מי שבשירות פעיל בצה"ל ומטרתו להתריע על תופעה שיש בה לפגוע בזכויות המשרתים בצה"ל או בעלת אופי חוקתי שיש בה עניין ציבורי ו/או על מקרה/אירוע שבהם נשללה/הוגבלה חירותם של אלה המשרתים בצה"ל, בעבירה או במעשה הנוגד חוק או פסיקה או שיש בו משום מעשה פסול,נפסד או פוגע בכללי הצדק הטבעי.

 

 1. למען הסר ספק, לא ישא אדם באחריות מסוג כלשהו אם עשה שימוש באתר זה בכפוף לכל דין, לתנאי השימוש ולמטרה כאמור בסעיף 10 לעיל.

 

 1. אין השימוש באתר בא להחליף או להתנות פנייה לגורם או רשות אחרים וכיוב', גופים שתפקידם המוצהר ו/או על פי אופיים או ע"פ דין נועדו לטפל בתלונות חיילים.

 

 1. למערכת הזכות הבלעדית להחליט על פי אופי הפנייה או המידע באם להעבירם לידיעת/לטיפול גורם כלשהו.

 

 1. אין המערכת נושאת באחריות מסוג כלשהו לאופן ואופי הטיפול שיעשו הגורמים אליהם תעביר המערכת את המקרים ו/או התלונות והמידע שהובאו לידיעתה.

 

 1. מובהר כי אין בשימוש באתר זה ובמידע שנמסר בו כדי לפגוע בסמכותם של המפקדים המוסמכים בצה"ל ואו כדי להתנות על בעל סמכות בדין או להביא לכדי הפרה של דין כלשהו.

 

 1. הובא מידע על מקרה או תלונה ובכפוף לתנאי השימוש , יראו הפונה למערכת כמי שהצהיר על ויתור על סודיות על מנת שינתן הבסיס בידי המערכת לפנות בשמו לכל גורם שתימצא לנכון לקבלת תגובה ו/או לטיפול בתלונה על המקרה.

 

 1. למערכת שמורה הזכות לעיין בכל פנייה המועברת לידה או מידע אחר על המשתמשים באתר, לערוך או להסיר כל חומר כתוב לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. המערכת תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש לחסום כל משתמש מלהכנס ולהשתמש באתר במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר או אם קיימת הפרעה כלשהי ומכל סוג שהוא מצד משתמש לפעילותו התקינה של האתר או לפעילות שאר המשתמשים באתר.

 

 1. המערכת תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש במהלך השימוש באתר או בפרטים מזהים של גולשים ובמידע שיאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש באתר, והכל בהתאם לתנאי השימוש באתר והוראות החוק ובכלל זה באם תידרש למסור מידע זה ע"י רשות מוסמכת על פי שמתיר הדין או ע"י בית המשפט.

 

 1. האתר וכל המידע הכלול בו וכן התכנים לרבות הטקסט, איורים, גרפיקה, צליל, ישומי תוכנה, גרפים,תמונות וכל מדיה הינם רכוש המערכת ו/או ספקיה ו/או נמסרו בידיה כדין וכל הזכויות, לרבות חוקי זכויות יוצרים שמורות.

 

 1. חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה אסורה בתנאי השימוש או באופן שעלול להזיק לרבות לאתר עצמו ע"י מעשים שיש בהם לשתק או לגרום לעומסים או לפגיעה כלשהי בפעולתו התקינה של האתר או ברשתות תקשורת או ציוד תקשורת מכל סוג שהוא באמצעותו מופעל האתר או כניסה למחשבים או לרשת מחשבים באמצעות "פריצה hacking " או בכל דרך ואמצעי אחר . אין לאיש הרשאה להשיג פרטים כלשהם, תכנים או לנסות להשיגם באמצעים שלא הועמדו לרשות משתמשי האתר באופן מכוון באתר.

 

 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט בכל טענה/תביעה באשר לתנאי השימוש באתר תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה.

 

 1. משתמש באתר מסכים באופן ספציפי וללא התניה לכך שהמערכת ומנהל האתר אינם נושאים באחריות או חבות מכל סוג שהוא לכל תוכן או התנהגות מאיימים משמיצים,מגונים,פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר המשתמש באתר או לכל הפרת זכויות של כל גורם אחר לרבות זכויות קניין רוחני . מודע ומוסכם על כל משתמש באתר כי המערכת ו/או מנהל האתר אינם נושאים בכל אחריות     או חבות כלפי צד שלישי בגין כל תוכן הנשלח באמצעות האתר ו/או נכלל באתר על-ידי משתמש כלשהו והמערכת אינה מהווה "צד במשפט" בכל התדיינות שכזו.

 

 1. למען הסר ספק אתר זה אינו מהווה "משרד עורכי דין", אין אנו עוסקים במתן יעוץ משפטי לפלוני או בייצוג בפני הרשויות או בתי המשפט.

 

 1. המערכת רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי אם ראתה כי נכון וצודק יהיה להביא מידע שהגיע לידיה לפני כל רשות חוקרת או רשות שיפוטית ו/או אם מתחייב הדבר לפי הדין, לשם בדיקה ו/או לדיון אם היה במידע שהובא לידיעתה משום סיכון שלומו של אדם, ו/או הפרת הדין בעניין זכויותיהם של המשרתים בצה"ל או הפרתו של כל דין אחר ורשאית המערכת בכל סוגיה ציבורית או משפטית עקרונית - אם ראתה לנכון לעשות כן - לבקש לצרף אותה כצד לתובענה של אחר ו/או לפעול בדרך של "עותר ציבורי" ו/או "צד מעוניין" כמשמעותם בדין לרבות הפסיקה.

 

 1. המערכת רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות, לגרוע ולהוסיף על תנאי השימוש וזאת ללא הודעה מראש. לעניין זה יראה משתמש באתר כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש במועד בו עשה שימוש באתר.

 

*************************