על האתר


ברוכים הבאים לאתר "הקשב" - האתר שכל יעודו הוא לשמור על זכויותיך חייל/ת בעת שירותך הפעיל בצבא ובדרך זו, לאפשר לך למלא את יעודך בצה"ל, ללא שתיפגענה זכויותיך או שלומך. האתר הוקם ופועל כולו בהתנדבות ולמענך החייל/ת.

 

היזמה להקמת האתר הינה שלי, אב לחייל בשירות סדיר המשרת כיום כלוחם בחטיבת הנח"ל. המטרה להקים אתר אשר מחד ישמש כערוץ מידע על זכויות החיילים ומאידך ישמש ככתובת לתלונות ולמידע על פגיעה בחיילים בעת שירותם או סיכון חייהם שלא במסגרת תפקידם בצבא - היא למענכם חיילי צה"ל באשר אתם.

 

הרקע להקמת האתר הוא אירוע בעקבותיו הועמד בני החייל למשפט משמעתי בניגוד לדין ולפקודות בתחילת דרכו בצה"ל  ועל רקע תלונה כנגד מפקדיו על כי פעלו בניגוד לדין ופגעו בזכויותיו. מקרה זה ולהבדיל, אירועים אשר בהם מצאו חיילים את מותם כתוצאה מרשלנות או מחדל, היוו השיקול העיקרי והנוסף להקמת האתר (ראה ב"נושאים בטיפול").

 

הוגי הרעיון להקמת אתר זה הם חברים, חלקם חברים למקצוע אשר עוסקים בתחום המשפט הצבאי ואשר ראו במקרה זה ובאירועים נוספים שאירעו בצה"ל בהם לא נשמרו זכויות החיילים כ"טריגר" לצורך לבקר באמצעות "עין ציבורית" תוך שימוש בידע המשפטי שבידנו את הנעשה בצבא בתחום שמירת שלום החיילים (התרעה על מחדלים או סיכון חיי החיילים שלא כדין וכיוב') בריאותם וזכויותיהם ולוודא כי מקוימות פקודות הצבא ולשונו של החוק החל על החיילים באופן שתמנע כל פגיעה כאמור בחייל - וככל שניתן, עוד בטרם קרות האירוע .

 

המסקנה אליה הגענו היא שצה"ל אינו עושה די בתחומים אלה ויש לוודא כי החריגים בצה"ל אשר נושאים באחריות לשלום החיילים ולשמירה על זכויותיהם ואשר מעשיהם האסורים שנעשו אם מתוך שררה או בשל מחדל או רשלנות, יחויבו לתת את הדין וינקטו הצעדים והאמצעים הדרושים למנוע תופעות כאלה בעתיד. על העובדה כי לא די בנעשה בצה"ל כדי לשרש תופעות אלו, מעידים האירועים עצמם אשר רובם פורסמו בתקשורת.

 

צה"ל הוא צבא העם במדינה דמוקרטית וחוסנו הוא ביכולת המערכת הצבאית להסיק המסקנות מכל אירוע ומחדל שיש בו לפגוע בחייל, מתוך הכרה כי פגיעה זו הינה פגיעה  בצבא. האמון בצה"ל ובמפקדיו חייב להיות ללא דופי וצדק צריך גם להראות ולא די לו לטוען כי נעשה. השקיפות בטיפול צה"ל במקרים חריגים היא מתחייבת ויותר מכך הקביעה החד משמעית כי כולם שווים בפני החוק וכולם מקפידים בו ובכלל זה שקיפות גם בממצאי תחקירים וידוע הציבור על יישום המסקנות.

 

האדם שבחייל הוא מקור כוחו של כל צבא נאור ויש לשמור מכל משמר שלא יפגע לא על-ידי מעשים של יחידים בניגוד לדין הקיים ולא על-ידי סיכון החייל שלא לצורך או בשל מוטיבציה שלוחת רסן שסופה פגיעה בגופו של החייל ובזכויותיו כאדם.

 

אנו מודעים לעומס הקיים על צה"ל ועל משימותיו הקשות למיגור הטרור. נעשה ככל שנוכל כדי לסייע למערכת הצבאית במילוי חובתה לשמירת חיי החיילים וזכויותיהם.

 

נעשה כדי לחשוף כל חריגה וכל סיכון עתידי כדי להביאו לידי הגורמים האחראים לכך בצבא. נפעל למען כל חייל שנקלע למצב בו נפגעו זכויותיו או מצב בו תסוכן בריאותו, נפעל למען הטמעת נורמות המשפט והקפדה על כללי הדין והצדק.

 

אני וחברי המסייעים בידי למטרה חשובה זו, נעשה הכל ובגדר המותר למען כל חייל שנקלע למצוקה ונתריע על כל מקרה שיש בו פגיעה בחייל, ברוח האדם ובאושיות ומטרות השירות הצבאי.

 

נשמש כתובת לכל פנייה בנושאים אלה ונעשה כדי לפתור באמצעות פיקוד הצבא מצוקות אלו. אנו סבורים שמטרתנו מטרתו של צה"ל היא וזה יתייחס ברצינות הראויה לתלונות החיילים ויעשה לתיקון הטעון תיקון ללא עירוב גורמים אחרים ככל שמתיר החוק.

 

דעתנו כי הרואים מכאן, לא תמיד רואים משם וראוי נכון וצודק יהיה להקשיב לחיילים.

 

האירוע בו קופחו זכויותיו של בני משמש אבן דרך ונקודת מפנה בכל הקשור להקפדת הצבא על תחומים אלה וכולנו תקווה כי גם צה"ל ישכיל לראות בכך תחום הטעון שיפור. התערבותנו בעשייה הצבאית תהיה בהתאם למה שמתיר החוק, אולם היקפה תלוי ביכולתם של קברניטי צה"ל להכיר בסיבות לאותם אירועים חריגים שהביאונו למצב זה ויותר מכך ליכולתם לתקן במסגרת הצבאית הטעון תיקון. נעשה כך שהשינוי גם יראה. והכל למען החיילים, למען צה"ל, אמינותו וחוסנו. זוהי שליחות ומטרתה ראויה. מתוך הכרה כי במלחמה על שמירת בטחון החיילים וזכויותיהם אסור בתכלית האיסור להפסיד בשום קרב.

 

אך סמלי הוא הדבר שאתר זה עולה לאויר ביום 7.5.2003, ה באייר תשס"ג, מועד בו נחוג יום העצמאות ה-55 למדינת ישראל. צה"ל הינו עמוד התווך של החברה בישראל והוא תמיד חייב להיות מעל לכל חשד, מעל לכל מחלוקת. צה"ל זה אני ואת ואתה וכולנו וחייליו הם בניננו ובנותינו וכולנו הוריהם. לכן הקפדה על חייהם, בריאותם וזכויותיהם כאזרחי המדינה הזו וכמגיניה היא מטרה מקודשת לכולנו.

 

אודה במעמד זה לצוות האתר, החברים, היועצים ועורכי הדין אשר עוזרים לקידום פרויקט נעלה זה והכל וכולם בהתנדבות באהבה ומתוך אמונה בדרכנו.

 

תודה מיוחדת לאורן ב. אשר באילוצים לא קטנים, למרות עומס לימודיו באוניברסיטה, הקים ומתחזק את אתר "הקשב".

 

 

 

 

סמי איליה, עו"ד

וצוות  "הקשב"