הדפסה  שלח לחבר  עבור לתגובות  הוסף תגובה
מידע על פרופיל רפואי? מה פירוש סעיף הליקוי?- הכל בגדר סוד צבאי ! (7/12/2005)

תתפלאו, אבל אחד הסודות הכמוסים בצה"ל הוא "ספר הפרופילים" – אותו ספר שעל פיו נקבע הפרופיל הרפואי לחייל. איך הפרופיל נקבע? איזה פרופיל נדרש לשירות ביחידה מסויימת ואילו הגבלות מותרות ? כיצד ניתן לערער על הקביעה? איפה עותק הפרוטוקול המלמד על הליך קביעת הפרופיל? ומה הזכויות של החייל על פי הפרופיל – אולי נעליים אורטופדיות, אולי טיפול אחר? למה זה לא גלוי? - אין תשובה. ומה באשר לסעיפי הליקוי שנרשמים לחייל? מה הפרשנות של כל המספרים והסעיפים? איך מערערים על אלה או לומדים על השיקול לקביעתם ? – גם כאן אין כל מענה.
 
צוות "הקשב" מעלה נושאים אלה לדיון בפני ועדת צבא וביטחון בלשכת עורכי הדין ושוקל להעבירם לבדיקת מבקר המדינה. הערכתנו היא שזו רק שאלה של זמן עד שבג"צ ידרש להעמיק בסוגיות. לדעתנו אין מניעה לפרסם "ספר" סעיפי הליקוי והפרופילים. החוק הוא ברור. חוק זכויות החולה (ראה בהמשך) וחוק חופש המידע (ראה בהמשך) מחייבים את צה"ל בהעברת מידע זה לכל חייל . על כל חייל לדרוש לעיין בפקודות בנושאים אלה ובכל הנחייה. מה הסיבות שנושאים הנוגעים לזכויות כל חייל, עדיין נתפשים בצה"ל כסוד כמוס ומידע מסווג...אין לאיש מענה. בהמשך ננסה להבהיר כיצד ניתן לקבל מידע זה.


רבים מהפונים לאתר וגם בפורום מעלים שאלות הנוגעות לאופן קביעת הפרופיל ומהן הזכויות שנלוות אליו – אם בכלל.
 
אנו מודים כי גם לנו - לא רק לחיילים - לא קל לקבל המידע באופן חופשי. אשר על כן, החלטנו אנו צוות "הקשב" לפעול לגילוי מידע חשוב זה לחיילים והנושא מועלה לדיון בפרומים שונים, כדי לשכנע את צה"ל להסכים לגילוי המידע או להביא בדרך ציבורית או משפטית לחשיפת המידע . בנוסף, אנו מביאים לידיעתכם המצב המשפטי מול הקיים.
 
תחילה הנה מספר דוגמאות של פניות אלינו :
 
חייל שעקב מצב רפואי הורד הפרופיל ל 45 האם יפלט משירות קרבי? האם חיילת שהפרופיל שנקבע לה הורד בשל בעיית אסטמה תמשיך לשרת במקום הנגוע באבק והאם זכאית היא להעברה לתפקיד אחר ולמגורים ל"אסמטיים" ? חייל אחר שואל מה המשמעות של הורדת פרופיל רפואי ל 21 – האם יפלט מצה"ל ? וחיילת אחרת עם בעיות גב קשות שמקשים את תיפקודה שואלת מה יקרה לשיבוץ שלה אם יורידה לה פרופיל. מה אומר פרופיל 56 ?...
 
בנוסף, הן מלש"בים והן חיילים בשירות מבקשים לדעת מה הפרופיל הנדרש לשירות ביחידה מסויימת או למי פונים כדי לקבל הסבר על סעיפי הליקוי שנקבעו להם ומשמעותם. יש וחלק מהפונים מבקשים לדעת האם "חוקי" לקבוע על סמך שיחה סעיפי ליקוי נפשיים ומה זה אומר לגבי המשך השירות והפרופיל. אחרים מבקשים לדעת כיצד ניתן לערער על הקביעה של סעיפי הליקוי.
 
המשותף לכל הפונים היא העובדה כי מידע זה בשלמותו או בחלקו לא זמין . צה"ל אינו מאפשר מידע זמין לחייל אשר המידע נוגע לו אישית בנושא קביעת הפרופיל וסעיפי הליקוי.
 
למה מידע זה כל כך חשוב ?
 
החשיבות של זמינות המידע בתחומים אלה, רבה ביותר. היא מאפשרת למלש"ב למשל לדעת באלו יחידות הוא יכול לשרת במצבו. גם למלש"ב וגם למי שבשירות מידע זה חשוב מאוד כדי לדעת מהן הזכויות הנלוות – למשל מה אומר פרופיל 45 בשל בעייה אורטופדית : האם הוא זכאי לעזרים רפואיים, האם במצבו יכול לצאת לפעילות מבצעית או לאבט"ש , מה התפקידים שיכול לבצע בעל פרופיל זה וכמובן מאפשר לכל חייל לנסות לערער על הקביעה. אך לא די בכך, כיוון שאם חייל או מלש"ב ירצה לערער, הרי אין בידו שום אפשרות לעשות כן ללא המידע על אופן קביעת הפרופיל או סעיפי הליקוי ומהם הקריטריונים לאותה קביעה. ללא מידע, לא ניתן לטעון כלפי אותה קביעה.
 
על אף מה שחושבים רבים, הרי הפרופיל הצבאי וסעיפי הליקוי מלווים לא פעם את בעל אותם נתונים גם לאחר השירות. הן לשירות המילואים והן לאפשרות להשיג בעתיד עבודה – נניח – באחד ממוסדות המדינה אשר לשירות הצבאי ולתיקו האישי של החייל יש השפעה בהחלטת אותו מעסיק אם לקבלו לעבודה.
 
ומה באשר לשקיפות התהליך ? בכל תחום שבו נקבעים פרמטרים להם השפעה על דרכו של אדם בהמשך חייו – ושירות צבאי – זו אכן תחנה חשובה מאוד בחייו של אזרח במדינה – הרי חשוב שהחלטות תתקבלנה על סמך קריטריונים ברורים, שתהיה אפשרות להשיג על החלטות אלו והחשוב מכל – שתהיה שקיפות על מנת שלכל פרט – מלש"ב כחייל בשירות – תהיה היכולת לבדוק כיצד התקבלו החלטות חשובות אלו הקובעות את השירות שלו בצה"ל ולהיות בטוח כי נשקלו שיקולים מקצועיים המבוססים על קריטריונים ברורים בטרם הוחלט בענינו אם להגבילו באמצעות סעיף ליקוי רפואי וכך גם באשר לקביעת פרופיל להמשך שירות.
 
כפי שראינו, קשת רחבה מאוד ולא סופית של סיבות מבססות את הטענה כי יש לחשוף מידע זה כולו ללא יוצא מן הכלל לידיעת הפרט לו נוגע המידע.
 
האם אי מסירת מידע זה עומד בקריטריונים חוקיים ? נתייחס לכך בהבאת המצב המשפטי לידיעתכם :
 
לדעתנו התשובה היא כי החסיון אותו נוהג צה"ל במידע – אינו עומד בסטנדרטים משפטיים. לצה"ל אין כל בסיס בחוק להסתיר מידע זה. כפי שיובהר, הן החוק והן פסיקת בית המשפט העליון לא מאפשרים הסתרת מידע מסוג זה.
 
חוק חופש המידע 1998 – אשר נכנס לתוקף בשנת 1999 מבהיר את חובתה הכללית של רשות ציבורית (וצה"ל בכלל זה) למסירת מידע. כך לשון הכלל שבסעיף 6(א) :
 
"רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור".
 
סעיף זה הוא בלשון ציווי. הרשות הציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור בכלל (ולעיון מי שההנחיות חלות עליו כל שכן) את ההנחיות על פיהן היא פועלת. בצה"ל יש מה שקרוי "ספר הפרופילים" והנחיות אחרות אשר על פיהן פועלים הגופים השונים בבואם לקבוע פרופיל . כך בדיוק באשר ל"אוגדן סעיפי הליקוי" או יהיה שמו וסיווגו אשר יהיה ואשר בו רשימת סעיפי הליקוי הרפואיים המשמשים את גורמי חיל הרפואה וההנחיות לאופן השימוש בהם.
 
מאחר וצה"ל קובע את סעיפי הליקוי והפרופיל של כל מתגייס ורשאי לקבוע פרופיל וסעיפי ליקוי לחייליו, הרי מדובר בהנחיות מינהליות על פיהן הוא פועל ומידע זה חייב להיות זמין לכל הפחות למי שהחלטות אלו נוגעות לו.
 
תקנות חוק חופש המידע 1999 – סעיף 3 לתקנות מסדיר את הדרך שבא ימסר המידע . כך נאמר שם :
 
"רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות כאמור בסעיף 6(א) לחוק , כפי שיעודכנו מזמן לזמן,במשרד הראשי וכן במשרדים המחוזיים אם קיימים, אלא אם קבעה הרשות מקומות עיון אחרים שבהם תתאפשר גישה נוחה לציבור..."
 
התקנות מסדירות את חובת הרשות להציג לעיון הציבור המידע באשר להנחיות המינהליות שעל פיהן פועלת הרשות במקום שהציבור יוכל לעיין בהן. עיון – משמעו גם צילום ההנחיות. ואולם, אין צה"ל מעמיד מידע זה לעיונו של איש.
 
חוק חופש המידע מסייג בסעיפים 8+9 מסייג אפשרות לעיון בהנחיות במקרים ובנסיבות שונות כמצויין שם, אולם אף אחת מהרשומות שם אינה באה לסייג המידע בנושאים אלו. לפיכך, חייב צה"ל להעמיד כל הנחייה כתובה שעל פיה צה"ל פועל לעיון הציבור בכלל ולאדם שההנחיה נוגעת לו בפרט. "ספר הפרופילים", "אוגדן סעיפי הליקוי" הינם בגדר הנחיות כתובות על פיהן קובעים פרופיל וסעיפי ליקוי . אך לא רק אלה. מידע על הנחיות הנגזרות מכך כדוגמת ההנחיות בדבר הפרופיל הננדרש לשירות ביחידה פלונית או מידע בדבר זכויות על פי פרופיל או משמעות השירות במגבלהת סעיפי ליקוי רפואיים – כל אלה הם בגדר מידע שעל צה"ל למסור לפי החוק והתקנות.
 
חוק זכויות החולה – 1996 : חוק נוסף אשר מחייב את צה"ל למסירת סוג זה של מידע בכל הנוגע לסעיף ליקוי רפואי ולפרופיל שמשמעו הגדרת כושר בריאותי. שם, בסעיף 18(א) לחוק נקבע הכלל לאמור :
 
"מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית , לרבות העתקה המתייחסת אליו"
 
זהו הכלל. כדי להבין יותר הנה הפרשנות ואנו נסביר :
 
"מטופל" – ''חולה וכל המבקש או המקבל טיפול רפואי". (הסבר) : גם אם חייל לא ביקש טיפול, הבדיקות הרפואיות או הליך מסוג כלשהו שבסופו נקבע מצבו הרפואי הגופני או הנפשי ומתורגם לסעיפי ליקוי ופרופיל – הופכים את הפרט ל"מטופל". (קביעה במהלך הליכי גיוס או שינוי מצב רפואי למשל )
 
"מטפל" – רופא,רופא שיניים, סטג'ר,אח או אחות, פסיכולוג וכן...." (הסבר): כל בעלי המקצוע המפורטים כאן וכן כל מי שהוא בעל הכשרה רפואית או מעניק שירות במסגרת הטיפול הרפואי (חובש למשל).
 
"מידע רפואי" – "מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני או הנפשי" .
 
"רשומה רפואית" – "מידע ..."(עברו הרפואי של מטופל, איבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול ועוד) "המתועד בדרך של רישום או צילום או בכל דרך אחרת לרבות התיק הרפואי של המטופל שבו מצויים מסמכים רפואיים על אודותיו" (הסבר): מסמכים רפואיים המצויים בתיק רפואי וכל מידע על עברו הרפואי של אדם או הליך של איבחון מצבו הנוכחי והוראות טיפול.
 
"מוסד רפואי" – "כל בית חולים , מרפאה" ובכלל זה חיל הרפואה בצה"ל.
 
כפי שהראינו כאן, ככלל צה"ל מחוייב גם על פי חוק זה בחשיפת המידע על קביעת סעיפי ליקוי ופרופיל בריאותי של המתגייסים והמשרתים בשורותיו שכן, המידע נוגע לאותו מלש"ב/חייל או אודותיו. גם בחוק זה יש סייגים, אולם אינם ממין העניין בנושאים הנדונים כאן של קביעת סעיפי ליקוי ופרופיל.
 
באשר למי שנקבעו לו סעיפי ליקוי בשל מצב נפשי או שהפרופיל שנקבע לו נגזר ממצבו הנפשי – על פי פסיקת בית המשפט העליון, יש לנהוג במידע לגביו ברוח חוק זכויות החולה, כלומר, למנוע המידע ממנו רק במקרים חריגים המותרים בחוק.
 
יש לזכור כי אי מסירת המידע – יהיה הנימוק אשר יהיה - מטיל על צה"ל החובה להוכיח כי יש בסיס בחוק או בפסיקה של בית המשפט העליון המתיר לו שלא למסור המידע וכן על צה"ל לנמק הנימוקים לכך כי המקרה הספציפי הוא בגדר אלה המאפשרים למנוע מסירת המידע.
בנוסף לאמור לעיל, הרי לחייל קיימת זכות לקבל המידע מתוקף הזכויות הכלליות המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
 
דיעה וסיכום :
 
כאמור – אנו פועלים להביא לשינוי המצב בו המידע בנושאים חשובים אלה חסוי ממלש"בים  וחיילים.
 
בינתיים אנו ממליצים לכם לדרוש פרוטוקול של כל הליך בו נכחתם ונקבע לכם איבחון רפואי מכל סוג ו/או טיפול רפואי. כבר החל מהליך הגיוס . בין אם מדובר בשיחה עם פסיכולוג, בדיקה רפואית, טיפול רפואי, וועדה רפואית וכיו"ב.
 
בנוסף : תוך זמן קצר יכנס לתוקפו חוק הרופאים (הליכי בדיקת תלונות ואמצעי משמעת)התשס"ה-2005 (לחץ כאן) ועל בסיסו ניתן להגיש תלונה ולהביא להליך משפטי כנגד כל רופא - בעיקר אם לא קיים הוראה מהוראות חוק זכויות החולה. לפיכך, ראוי להפנות לקצין רפואה פנייה (עותק ברשותכם) באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה ולדרוש קבלת המידע וההנחיות בכל הקשור לפרופיל רפואי או סעיפי ליקוי. הודיעו לנו על המענה. גם כיום אנו סבורים שניתן לנקוט סנקציות לרבות תביעה משפטית כנגד הגורם הרפואי שיפעל בניגוד לחוק זכויות החולה. מכל מקום, אנו נעדכן אתכם עם כניסתו לתוקף של חוק הרופאים כאמור.
 
אפשרות נוספת הקיימת כבר היום היא פנייה לפי סעיף 17 לחוק חופש המידע שהזכרנו אל בית המשפט כי יורה על גילוי המידע. יחד עם זאת, מכיוון שמדובר במידע הנוגע לכלל החיילים, ראוי לשקול כיצד לפנות.
 
לדעתנו כל חייל או מלש"ב רשאי לפנות לצה"ל בבקשה לקבל לידיו כל הנחייה בדבר סעיפי הליקוי שנקבעו או שנוגעת או נגזרת לקביעה זו לרבות הסבר על כל סעיף ליקוי שנרשם. כך באשר לקביעת הפרופיל ולמשמעות קביעה זו להמשך שירות וכן מידע על הפרופיל הנדרש למקצועות ותפקידים בצה"ל – כבר עם קבלת טופס ה"מנילה" כדי לבדוק התאמתכם ופרטים על דרך הגשת ערעור על סעיף ליקוי או פרופיל שנקבעו היה ותרצו להשיג על ההחלטה.
 
אין ספק כי המצב הקיים חייב שינוי, כיוון שאינו עומד ברוח החוק ולצה"ל אין כל הסבר אשר יש בו כדי לנהוג שלא על פי חוק או רוח הדין הקיים.
 
דעתנו כי סרוב לאפשר קבלת מידע או צילום ההנחיות כפי שפירטנו כאן, יש בה עילה לפנייה בעתירה לבג"צ בעניין הפגיעה בזכויות על פי דין ואנו מעריכים כי גבוהים סיכויו של הפונה כי בג"צ יורה על ביטול מדיניות החסיון ומסירת כל המידע בעניין ויישום מדוייק של הדין.
 
אנו מצידנו נעשה כאמור לשינוי המצב ולהביא בכך לשקיפות וליישום המצב המשפטי הנוהג בדבר זכויותיו של הפרט לקבלת מידע הנוגע לו מצה"ל. יש לזכור כי על פי קביעת בג"צ בשורה של פסקי דין, המידע הנוגע לפרט ונוצר בידי הרשות הוא בעצם המידע השייך לפרט ולא לרשות. הרשות היא רק נאמן הציבור וחשוב שגם בצה"ל יזכרו ההלכה הפסוקה מחד ואת היותנו כיום במצב משפטי חוקתי הרואה בחופש המידע, ערך חשוב של זכויות הפרט.
 
הערה:
*תמונה - מתוך אתר צה"ל(במחנה) - המערך לביטחון המידע.

תגובות:
שלום אני מעוניין לדעת מה הכוונה בסעיפי הליקויי:,88615 , 41645 , 27685 , 48624 , 38613 , 72802 , 68811?
(אנדריי 9/5/2017)
1.
CF8yvS http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com
(Barnypok 2/4/2017)
2.
האם ניתן לקבל את הפרוש של סעיף ליקוי בקודים הפרופיל הישן 67014, לאיזה ליקוי זה מתייחס ומה דרגת הפגיעה?
תודה

(דניאל 17/5/2016)
3.
I rekocn you are quite dead on with that.
(Amanda 13/11/2015)
4.
אז איך אני מקבלת את כל מידע על שחרור בני משירות סדיר למי פונים?
(ליבנת 30/6/2015)
5.
הבת שלי עברה את כל השלבים לראלי לפנימיה הצבאית שבוע הבא יקבעו לה פרופיל בלשכת גיוס חיפה ,הבעיה שיש לה עקמת קלה בעמוד שידרה השאלה אם יפסלו אותה על כך לראלי בכדאי להיות לוחמת , השאלה עם על עקמת קלה מורידים לפרופיל נמוך?
(נורית 4/5/2015)
6.
הבת שלי עברה את כל השלבים לראלי לפנימיה הצבאית שבוע הבא יקבעו לה פרופיל בלשכת גיוס חיפה ,הבעיה שיש לה עקמת קלה בעמוד שידרה השאלה אם יפסלו אותה על כך לראלי בכדאי להיות לוחמת , השאלה עם על עקמת קלה מורידים לפרופיל נמוך?
(נורית 4/5/2015)
7.
אין לי כרישת דם חוסר בפקטור 7 האם אוכל לעשות שירות משמעותי
(25%)

(אנונימי 26/4/2015)
8.
שלום , שאלתי היא בתי זומנה לצו הראשון , בתי לאחר ניתוח בעמוד שידרה לפני 4 חודשים , ע"ש גבי , ומותני, סובלת באלופציה ארטרא, אסמה וחומצה פולית ומשקלה 38 ק"ג , האם בכל זאת היא תגוייס יש את כל האישורים הרפואים
(אא 21/7/2014)
9.
ברצוני לדעת מה זה סעיף ליקוי 33715 אודה לכם מאוד אים תענו לי במהרה
(דור 27/5/2014)
10.
אני בחיל החימוש ויש לי פרופיל 45 רפואי האים יכולים לשלוח אותי לקורסים בחיל
(אריה בוחניק 28/7/2013)
11.
אני בחיל החימוש ויש לי פרופיל 45 רפואי האים יכולים לשלוח אותי לקורסים בחיל
(אריה בוחניק 28/7/2013)
12.
מהם סעיפי ליקוי 27725,48611
(ליליאן 5/2/2013)
13.
עזרו לי מאוד לשנות את הפרופיל שלי!
www.court-martial.co.il - מאוד מומלץ!

(רועי 23/9/2012)
14.
אם יש לי בעיה הראיה כמה זה יכול להוריד לי ??
(איתי 20/6/2012)
15.
אני רוצה בבקשה לברר מהם סעיפי הליקוי 41012 , 42022 , 35011 , 68011 כשהפרופיל הוא 93 (כן כן תשעים ושלוש!).
הפרופיל נקבע ב1975.
תודה.

(איציק 25/3/2012)
16.
אם יש מישהו שמבין בסעיפי ליקוי ומה משמעותם אני אשמח לקבל תשובה.
38611 , 1704 , 2705 , 8725 , 22715
תודה מראש :)

(אושרית 2/10/2011)
17.
מי יודע מהם סעיפי פרופיל 09725 -- 53601---48611----10701 ותודה על העזרה עופר
(עופר ניב 25/7/2011)
18.
שלום
אני משרתת שנה וחצי בתור פקמ"צית בחיל האוויר-תפקיד של משמרות.
הורידו לי עכשיו פרופיל מ97 ל64 על מיגרנות חמורות
יכול להיות שצריך לפסול מקצוע? איך עושים את זה ואיך אני יודעת מה הזכויות שלי לגבי זה?

(אור 9/6/2011)
19.
שלום ,ביתי נמצאת כ 7 חודשים בגימלים לחץ דם גבוהה,דופק מהיר,אך כל הבדיקות תקינות,השיבוץ שלה הוא מחנה עופר ברמאלה,והיא מעונינת קרוב לבית{יש לציין שהילדה לא במיטיבה}כיצד עושים זאת?
(כהן מיכל 25/5/2011)
20.
שלום, נפגעתי בעת שרותי בצהל, המידע הוסתר ממני שנים רבות,
לאחר שנים נודע לי במקרה ע"י רופא שבעת התאונה בצהל
נפגעתי מזעזוע מוח קשה ופגיעה בחוליות הצוואר , האם יש התיישנות לגבי נושא זה ?

(שלמה 15/2/2011)
21.
שלום רב,
מהם סעיפי ליקוי
75712 68623 ומה הם פוסלים ?
תודה מראש,
מיכל

(מיכל 8/2/2011)
22.
איך ניתן לדעת מה זה סעיף ליקוי 35011 כשהפרופיל הינו 97.
(דגנית 29/1/2011)
23.
שלום אני רוצה לדעת מה פירוש הסעיפים הבאים?
47602
83621

(מורן כהן 31/12/2010)
24.
אני סובל מהלם קרב
הזמנתי את התיק הרפואי שלי ולא שלחו לי את המסמכים שלי הרפואיים. רק סיכום כללי איפה ביקרתי אצל רופאים צבאיים!
וללא שום מסמכים!
איך אני תובע מהם בתוקף את כל הניירת שלי
פגישות אצל קב"ן וכאלה

(ג'ו 27/9/2010)
25.
אני בגיל 30 ומעוניין לעלות את הפרופיל שהוא 21 נפשי, על מנת שזה לא יפגע בסיכויי לקבל עבודה, אשמח לקבל תשובה והכוונה על לאן לפנות ומה לעשות
(צחי 21/7/2010)
26.
היי אני סובלת מכאביי גב חזקים מאוד באיזור גב תחתון .עשיתי בדיקות וגילו שהכל תקין בגב ועכשיו עשיתי בדיקת MRI וגילו שיש לי צ'יסטה שחלתית בשחלה ימנית הדורשת כנראה ניתוח..האם מורידים על זה פרופיל?
(דניאל 22/4/2010)
27.
אני חייל משוחרר על פרופיל 24 למשך שנה בשל מחלת בחצ'ט.
כעבור שנה עדיין הרופאים חושבים שזה בחצ'ט
מה הסיכוי שיגייסו אותי לצבא?

(יעקוב 26/2/2010)
28.
תגיד, לחץ דם נמוך מאוד מוריד בפרופיל?
(:) 18/11/2009)
29.
יש לי פרופיל 45 בגלל אנמיה ותת-משקל
יש לבעיות אלה ת"ש רפואי?

(נדב 13/6/2009)
30.
שלום רציתי לישאול האם פלטפוס קל מוריד פרופיל? תודה
(amitai rozman 7/5/2009)
31.
האם בעיית ADHD ושימוש בריטלין יכולים לגרום להורדת פרופיל ? ל 64 ? לא ידוע לנו על בעיות רפואיות אחרות.
(נורית 11/2/2009)
32.
רציתי לשאול אחרי קבלת פרופיל 21 נפשי האם אני יכולה לחזור ולשרת בצבא האם זה אפשרי בכלל
(אנה 17/1/2009)
33.
ג
(מנשה 15/7/2008)
34.
אבקש בחום לב התענינות מעמיקה על מחדלים שהצבא עשה לי בתיקי האישי.וחוות דעת מקצועיות ומשפטיות כנגד צה"ל.על פגיעה בשמי הטוב ו10 השנים שעברתי וקשים על משפחתי.
(תומר שרעבי 31/1/2008)
35.
שמי תומר במהלך אימון מתקדם התיבשתי חום גופי עלה,לחץ דם גבוהה עיפות סחרחורות ורעב.ללא שום אמצעי בדיקה רפואי. .אושפזתישאין באפשרותי לדעת על מה אני חותם.לאחר 10 שנים.איך מעלה פרופיל רפואי ?איך מפצה על הסבל שעברתי ומשפחתי
(תומר שרעבי 31/1/2008)
36.
שלום,
אממ..בתחילה היה לי פטור משירות צבאי עם פרופיל 24 העלתי ל 45 ואני משרתת כבר שנה וחודשיים. רופא יחידה ממליץ על שיחרורי עם סעיפי ליקוי,3606 9624 3705 9724 68611 3707 הייתי רוצה לדעת מהם אומרים הסעיפים?

(רווית 24/12/2007)
37.
שלום, לאחר שנה ואחד עשרה חודשים הורדתי פרופיל מ-97 ל45 נפשי, שאלתי הינה האם ניתן להעלות את הפרופיל לאחר שנים תום שירותי הצבאי, ואם לא האם במידה ואעלה ת'פרופיל תוך כדי יחזירו אותי לבסיס הקודם ממנו יצאתי (מת"ק חברון)
(חזי 15/12/2007)
38.
אני דניאל דעקה מס אשי 7065730שוחררתי מצהל עקב אי התאמה אחרי שירות של שנה ו7 חודשים ויצאתי עם פרופיל נמוך 45וזה פגע לי בעתיד אז אני רק שואל אם אפשר לחזור והמשייך את שירותי בצהל
(דניאל דעקה 29/11/2007)
39.
שירתתי בצבא במשך שנה ושלוש ואז השתחררתי על פרופיל 21 האם יש דרך להעלות את הפרופיל ולהתגייס למילואים
(שש 9/10/2007)
40.
רוצה לברר מה זה סעיף22311
(יוני 17/9/2007)
41.
אני כרגע על פרופיל 24 רופאי זמני עקב אסטמה זמני לחצי שנה .
הייתי רוצה לדעת מה באמת מסמלים סעיפי הליקויי שלי
א.סעיפי ליקוי - 53601
ב.סעיפי ליקוי - 09726

(לי גרונדמן 29/6/2007)
42.
היי, יש לי פרופיל 45, רובו בגלל הגב, איך אני מורידה ל-21?
(LEO 27/6/2007)
43.
שירתי שנתיים וחצי בצבא אני משוחרר שנתיים לא קיבלתי מענק
שיחרר ולא פיקדון מה עושים? למי פונים?

(אלירן 12/3/2007)
44.
הורדתי פרופילמ97 ל45 אחרי שנה בצבא ועכשיו אני מצטערת כי כולם אומרים לי שיסתכלו על זה בעתיד !!
(חיילת 8/2/2007)
45.
יש לי ספרוציטוזיס והייתי רוצה לדעת אם זה ישפיע על הפרופיל שלי ואם כן אז מה יהי הפרופיל?
אף פעם לא היו לי סיבוכים או משהו כזה)

(מרק 22/12/2006)
46.
שלום אני חייל מילאים וקיבלתי המלצה מפסיכיאטר צבאי להורדת פרופיל ל45 נפשי,רציתי לדעת האם הוועדה הרפואית מקבלת את המלצות הפסיכיאטר ומה זה אומר בתכלס לגבי שירות מילואים פעיל
(חן 21/11/2006)
47.
שלום לכם,
אני פונה בקשר לבתי העומדת לפני קבלת צו ראשון.
סובלת משתי בעיות עיקריות:
1)תסמונת Klippel-Fiel
2)Arnold Chiari Type One
בנוסף עוד בעיות אא"ג שבגינן כבר עברה מספר ניתוחים.
האם היא ברת גיוס?
רמי רוזן

(רמי רוזן 4/9/2006)
48.
מה הפרופיל שיקבע למי שכילד סבל בגיל 5 מדלקת פרקים של ילדים וטופל כשנתיים בסטרואידים ללא חזרה של המחלה (המחלה נקראת סיסטמיק ג'ובנייל ראומטיק ארטרייטיס).
תודה מראש

(שרית 15/8/2006)
49.
שלום רב,
אני סובל ממחלת ה-PFAPA ומטופל בסטרואידים כל חודשיים, רציתי לדעת אם דבר זה עלול להוריד לי את הפרופיל שלי שכרגע הוא קרבי 97.
תודה מראש...

(עדי 3/8/2006)
50.
מחלת האנמיה מורידה פרופיל?
(דנה 23/7/2006)
51.
שלום,
כשהיתי ילד בן 3 שנים עברתי לוקמיה..
הרופא של הצו אמר לי שיהיה לי מקיסמום 64..
בישבילי זה מאודמאוד חשוב ליהיות בקרבי..אז האם יתכן אפשרות שיקבלו אותי לקרבי? איך אני יכול לערער?
מחכה לתשובה מכם תודה מראש.

(דו 21/6/2006)
52.
שלום,
כשהיתי ילד בן 3 שנים עברתי לוקמיה..
הרופא של הצו אמר לי שיהיה לי מקיסמום 64..
בישבילי זה מאודמאוד חשוב ליהיות בקרבי..אז האם יתכן אפשרות שיקבלו אותי לקרבי? איך אני יכול לערער?

(דן 21/6/2006)
53.
שלום,
כשהיתי ילד בן 3 שנים עברתי לוקמיה..
הרופא של הצו אמר לי שיהיה לי מקיסמום 64..
בישבילי זה מאודמאוד חשוב ליהיות בקרבי..אז האם יתכן אפשרות שיקבלו אותי לקרבי? איך אני יכול לערער?

(דן 21/6/2006)
54.
הבן שלי פרק את הכתף במהלך קורס מכונאי סטילי"ם. בבדיקה אצל אורטופד מומחה נאמר לו שעליו לעבור ועדה רפואית עם המלצה להוריד את הפרופיל ל- 45 למשך שנה. הבן שלי מתנגד בתוקף ומעוניין להמשיך את הקורס. האם ישנה אפשרות כזו?
(קורין 13/6/2006)
55.
יש לי שאלה?
יש לי פרופיל 45 קבוע על סמך תתוצאות בדיקות סיטי
אני נהג תובלה כרגע ויש לי בעיות גב מאוד קשות ועדיין השלישות אומרים שאני מתאים להיות נהג משא כבד איך זה הגיוני בכלל אני עם כאבי גב קשים ביותר

(אבידן 16/5/2006)
56.
כול הכבוד על התחקירים אני קורא ונדהם כול תחקיר כאן עברתי על בשרי בעודי חייל , הגיע הזמן שהדברים שהיו וישנם יצאו לבחוץ וחיילים ידעו מהם זכויותייהם , אני מודה לכם על האינפורמציה בשם כול החיילים
(אלדר 21/2/2006)
57.
בתור חובש לשעבר, עד כמה שידוע לי הפרופיל הצבאי וסעיפי הליקוי מוגדרים כ"סודי רפואי" ולכן ניתנים אך ורק לצוותים רפואיים ולחיילים להם נוגע הדבר ולכן כנראה גם ספר הפרופילים הצבאי מוגדר כסודי
(ח 6/2/2006)
58.
זאת חוצפה מצדו של צה"ל להנהיג את שיטת הסיווג הבטחוני לכל דבר קטן שהם רואים לנכון שעלול לפגוע בהם באיזשהי דרך. יש פה משהו שגובל בצפצוף מוחלט על זכויות הפרט גם אם זה לכאורה למען "ביטחון המדינה". בושה וחרפה
(ד' 6/2/2006)
59.
סוף סוף קצת סדר במוסד הביורוקרטי הזה!!!
מאחל לכם המון הצלחה בתהליך שבסופו של דבר זה לטובתינו
ולטובת הבריאות שלנו. אני מכיר את הבעיה זו אישית.

(חייל 23/12/2005)
60.
מה זה רמ"צ ?
(אימא 8/12/2005)
61.
יישר כח
חיכיתי לכתבה הזאת המון זמן ההגדרה המדויקת למצב היא - אין מענה! שום גורם לא נותן תשובות כל הגורמים מפנים לרופא היחידה והוא כמובן לא יודע ...

(מיקי 7/12/2005)
62.
הוסף תגובה